Clubregelment

"The angels share" whiskyclub Izegem

Doel:

Het doel van de club is het organiseren van samenkomsten van gelijkgezinden om onze theoretische en praktische kennis over whisky op een gezellige manier uit te breiden, gebundeld in 4 tastings per jaar.

De club is verder commercieel, sociaal en politiek neutraal.

Alcohol en de wet:

De geserveerde whisky is als studiemateriaal te beschouwen en een tasting mag in geen opzicht als een op consumptie gerichte drankgelegenheid beschouwd worden. Iedere deelnemer is zich bewust van de aanwezigheid van alcohol en zijn effecten en neemt zijn eigen verantwoordelijkheid door gematigd te proeven van de ter studie voorgestelde whisky’s in functie van eigen fysieke mogelijkheden. Ieder deelnemer verklaart zich bewust te zijn van het verbod op rijden onder invloed van alcohol en handelt als dusdanig of beter nog door het voorzien van een BOB. Wij herinneren de deelnemers aan het feit dat openbare dronkenschap strafbaar is volgens de besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling op dronkenschap.

Wij wensen ook duidelijk te stellen dat de club, noch haar deelnemende personen op geen enkele manier aanspraak kan maken op een verzekering omwille van het feit dat geen enkele verzekeringsmaatschappij schade dekt in geval van intoxicatie. Er is dus geen verzekering van de club, noch voor schade aan de deelnemende personen, noch voor schade aan derden.
Met andere woorden: ieder deelnemer is 100% zelf verantwoordelijk voor zijn daden.

Door het lezen van dit reglement geeft ieder deelnemer automatisch aan dat een eventuele schadeclaim aan de club of het bestuur als nietig beschouwd mag worden. Noch de club, noch het bestuur, noch andere deelnemende personen kunnen aansprakelijk gesteld worden. Iedere deelname aan een activiteit is op eigen risico.
Iedere persoon aanwezig op een clubactiviteit verklaart zich automatisch hiermee akkoord bij het inschrijven op een clubactiviteit waarbij er ook verwezen wordt naar dit reglement op onze clubwebsite; “www.theangelsshare.be”.

Verantwoordelijkheid:

Ieder lid draagt dus steeds zelf de verantwoordelijkheid over zijn daden als individueel persoon. Door het lezen van dit reglement verklaart ieder lid ook dat het bestuur enkel aansprakelijk is voor het effectief presteren van de geafficheerde tasting. Het vervoer van en naar en gebeurlijke ongevallen op eender welke activiteit, valt buiten de verantwoordelijkheid van de vereniging en haar bestuur.

Indien leden van de club elkaar buiten de officiële activiteiten ontmoeten, is dit los van de club en zal dit als dusdanig beschouwd worden. De club moedigt dit aan, maar ook hier adviseert het bestuur een verstandig en verantwoord gedrag.

Bestuur:

Het bestuur bestaat uit 6 personen die onderling de volgende functies verdelen: President, Treasurer , Vice President , Secretary, Webmaster, Public Relations, Photographer & Researcher.

Er dient steeds naar gestreefd te worden dat ieder bestuurslid een significant deel van het te verrichten werk voor zijn rekening neemt en zijn verantwoordelijkheden ter harte neemt.
Wanneer er vacante posities zijn in het bestuur en nood aan extra mankracht, kan het bestuur beslissen om aan iemand van de actieve leden van de club te vragen of hij/zij het bestuur wenst te vervoegen.

Bestuurlijke beslissingen kunnen enkel genomen worden op een bestuursvergadering waar meer dan de helft van het bestuur aanwezig is. Voorstellen worden aanvaard mits een meerderheidsgoedkeuring van de aanwezigen.

Het bestuur heeft als doel het organiseren van activiteiten die kaderen in het clubdoel en de effectieve uitvoering ervan. Er zijn voor de bestuursleden geen vergoedingen, noch voordelen van enige aard anders dan deze voor de leden. Naar verantwoordelijkheid toe staan de bestuursleden op de zelfde lijn als de leden en dragen zij enkel de verantwoordelijkheid voor zijn/haar eigen daden.

Clubregelment - foto 10

Leden:

Een lid mag zich als lid beschouwen mits het hebben van de leeftijd van 18 jaar op moment van inschrijving, het tijdig mailen van persoonlijke gegevens (naam, adres en gsm nummer), het lezen van dit clubreglement, de betaling van het deelnemingsgeld voor de activiteit en de aanvaarding door het bestuur.

Door zijn lidmaatschap en lezen van dit reglement op onze website aanvaard het lid automatisch het reglement in zijn geheel en ontslaat hij de vereniging en het bestuur van elke aansprakelijkheid uit welke hoofde ook.

Met zijn lidmaatschap geeft ieder lid ook zijn engagement te kennen tot het bijdragen aan een goede clubgeest.
Onzedelijk gedrag of het overtreden van de Belgische wet kan tot schrapping van het lidmaatschap leiden.
Het bestuur kan steeds een maximum aantal leden bepalen of stellen dat gedurende een periode geen nieuwe leden kunnen worden opgenomen. Momenteel is het maximale aantal leden vastgelegd op 35.

Er is een lijst met reserve-leden bij de voorzitter en secretaris gekend. Deze lijst werkt puur chronologisch in functie van het moment van aanmelding. Wanneer er bij een activiteit door de club nog plaatsen vrij zijn mogen deze door de reserveleden ingevuld worden.

Om personen op deze lijst de kans te geven om een actief lid te worden, zal het bestuur de leden die tijdens het afgelopen werkjaar geen enkele clubactiviteit hebben bijgewoond, niet toestaan hun lidmaatschap te vernieuwen tenzij hiervoor een uitzonderlijke reden aangedragen wordt. Deze leden mogen zich wel opnieuw op de hogervermelde wacht- of reservelijst laten plaatsen.

Lidmaatschap & inschrijvingsgeld clubactiviteiten:

Het lidmaatschap is steeds geldig voor 1 jaar van 1 januari tot en met 31 december van datzelfde jaar.
Er wordt geen lidgeld betaald, enkel bij het inschrijven voor een clubactiviteit wordt de som door het bestuur bepaald in functie van de te verwachten werkingskosten.  Leden die tijdens het afgelopen werkjaar geen enkele clubactiviteit hebben bijgewoond worden per mail verwittigd en automatisch geschrapt van de ledenlijst.

Clubregelment - foto 09

Materiële en financiële waarden:

Alle overschotten, zowel geldelijke als materiële, zullen als toevallig beschouwd worden en steeds op termijn gebruikt worden bij eventuele volgende clubactiviteiten. Puur om de werking van de club mogelijk te maken, is er steeds een onbepaald vlottend activa aanwezig om de gemaakte kosten voor/van de clubactiviteiten te financieren.

De rekeningen worden beheerd door de penningmeester (voorzitter) en één additioneel bestuurslid; de overige bestuursleden hebben steeds inzicht in de rekeningen.

Voor kosten gemaakt door (bestuurs-) leden ten behoeve van de werking van de club moet er steeds een kasticket of officieel document aan de penningmeester overhandigd worden.

Deelname activiteiten en tastings:

Elk lid krijgt in het begin van elk jaar een kalender met de datums van de geplande activiteiten nl. ; de 4 tastings, een nieuwjaarsreceptie en eventueel de reeds uitgestippelde bijkomende activiteiten.

De persoonlijke uitnodiging voor tastings en andere clubactiviteiten wordt in principe minstens 3 weken op voorhand verstuurd via e-mail. Ieder lid engageert zich ertoe om tijdig voor de geplande activiteiten d.m.v. een overschrijving in te schrijven en aanwezig te zijn. De inschrijving is pas definitief na ontvangst van het inschrijfgeld op de clubrekening.

Zoals door alle leden geweten, zijn er soms meer leden dan beschikbare plaatsen op tastings.
De mensen die vooraf voor het volledig jaar hebben betaald, zijn zeker van hun plaats bij de 4 reguliere tastings.

Na het uitsturen van uitnodigingen voor tastings krijgen leden 7 dagen ‘voorsprong’ op de reserveleden om in te schrijven. Na die periode wordt de uitnodiging ook naar reserveleden verstuurd en geldt de regel van volgorde van inschrijving.

Het inschrijfgeld dient 7 dagen voor de tasting op de clubrekening te staan. Daarna kan alleen nog telefonisch (0496 505992, voorzitter Dominique Santy) of per email (patrick_roelens@live.be) ingeschreven worden, op voorwaarde dat de tasting niet volzet is. Zonder voorafgaande kennisgeving of betaling wordt niemand tot de tasting toegelaten. Is een tasting volzet dan geldt de volgorde van inschrijving door overschrijving. Leden of reserveleden die te laat waren krijgen het inschrijfgeld teruggestort.

Het tijdig aanwezig zijn op activiteiten en op tastings in het bijzonder, dwz. 15 min voor aanvang van de activiteit, is essentieel aangezien de club gebruik mag maken van de tastingruimte van “d’ Oude Velomaokerie ” én uit respect voor de gastspreker en de andere aanwezigen. Wanneer je door uitzonderlijke omstandigheden toch verwacht wat later aan te komen, waarschuw je een bestuurslid telefonisch zodat er kan afgesproken worden wat je dient te doen wanneer je aankomt.
Een tasting bestaat uit minimum 5 à 6 verschillende whisky’s. Een “dram” bevat 2 cl.

De aanwezige leden brengen zelf hun eigen glas (glazen) mee naar de tasting, en hebben de mogelijkheid om hun glas na elke genuttigde dram uit te spoelen. Tijdens de week na de tasting ontvangen de deelnemende aanwezige personen een mail met de info van de geproefde whisky’s van de voorbije tasting. De deelnemers zijn verantwoordelijk voor zichzelf en hun materiaal.

Clubregelment - foto 05

Afzegging / afwezigheid:

De georganiseerde activiteiten vergen heel wat voorbereiding en gaan steeds met kosten gepaard. Dit impliceert dat we verwachten van de leden dat indien ze om een of andere reden niet aanwezig kunnen zijn, ze dit telefonisch zo snel mogelijk doorgeven aan iemand van het bestuur. De geschonken whisky’s zullen dan voor je op sampleflesjes gevuld worden.

Afzeggen op minder dan 3 uur voor aanvang van de tasting óf gewoon niet komen opdagen, kan niet aanvaard worden. In dat geval worden er geen samples afgevuld.